dilluns, 28 d’abril de 2008

Control i transparència.

En un comentari em demanen les mesures que estam prenent per assegurar una bona gestió pública dels doblers. El primer que hem fet ha estat intentar aclarir la greu situació heretada, ja que sanejar la hisenda pública és una condició imprescindible per poder dur endavant el programa de govern. En aquest sentit hem posat en marxa auditories internes als llocs on hi ha embulls. També hem creat la figura de l’interventor delegat d’Hisenda a cada una de les Conselleries, amb funció de suport a les Unitats de Gestió Econòmica i de revisió dels comptes públics. Aquets interventors de reforç, que depenen de la Conselleria d’Hisenda, ens han de permetre detectar les desviacions de l’època anterior i vetllar perquè en la gestió actual no se'n produeixin. En qualsevol cas, és essencial que totes les Conselleries gestionin amb transparència, racionalitat i austeritat, cosa que els recordam molt sovint.