dijous, 24 d’abril de 2008

Ajudes estatals a inquilins.

Alguns comentaris em demanen sobre les ajudes a inquilins. Avui vos faré dos cèntims sobre la Renda Bàsica d’Emancipació (ajuda estatal).
Per poder optar a ella cal tenir entre 22 i 30 anys (la prestació s’interromp en complir els 30 anys), tenir la nacionalitat espanyola o l’autorització de residència permanent a Espanya. Els ingressos no poden ser superiors als 22.000 euros bruts anuals i s’ha de demostrar que s’ha tengut aquesta font en els últims sis mesos, o que es tendrà en els propers sis. S’ha de ser titular d’un contracte de lloguer. La quantia de la prestació es dividirà pel nombre d’inquilins titulars del contracte.
La Renda d’Emancipació està en vigor des de l’1 de gener de 2008. És compatible amb la deducció fiscal del 10,05% per a inquilins. També pot ser compatible amb les ajudes, subvencions o beneficis fiscals que estableixin les Comunitats Autònomes, en virtut de les seves competències. No és compatible amb els ajuts a l’inquilí vigents del Pla Estatal d’Habitatge 2005-2008.
Les ajudes són: a) 210 euros mensuals per al pagament del lloguer. Aquesta renda té una duració màxima de quatre anys, siguin o no consecutius. (Solament per a contractes nous i per una sola vegada). b) 600 euros de préstec per a la fiança. És un préstec sense interessos i reintegrable. En finalitzar el contracte de lloguer o quan es deixi de rebre la Renda d’Emancipació s’haurà de tornar aquest préstec al Ministeri de l’Habitatge. c) 120 euros per les despeses de l’aval.
En quant a les demés ajudes estatals a inquilins, van dirigides preferentment als joves menors de 35 anys amb ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IPREM. L’ajuda és d’un màxim del 40% del lloguer fins a 2.880 euros, per un màxim de 24 mesos.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Gràcies per contestar tan ràpit. La veritat no m' ho esperava. Esper que te vagi tot molt bé...